Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

GEOTECHNOLOGY IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Warszawie

 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dni Robocze

dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa

czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, Towarów określonych w Umowie sprzedaży.

Gość

Klient zawierający Umowę Sprzedaży bez świadczenia Usługi Elektronicznej lub poza nią.

Klient

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa świadczone są Usługi elektroniczne lub która składa Zamówienie. Klientem może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Konsument

Klient, który jest osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

Konto

indywidulana dla Klienta funkcja Sklepu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie ze Sklepu po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

Okno serwisowe

przerwy techniczne w funkcjonowaniu Sklepu.

Polityka prywatności

oświadczenie Sprzedawcy w zakresie przetwarzania danych, w tym danych osobowych Klienta oraz osób działających w imieniu Klienta, a udostępnionych w ramach Sklepu.

Regulamin

niniejszy Regulamin.

Rejestracja

czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.

Sklep

Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.edgestore.pl

Sprzedawca

GEOTECHNOLOGY IT GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Złocienia 4, lok. 26, 01-168 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000898073, NIP 5272651872, REGON 14288112800000, kapitał zakładowy: 1 100 000,00 złotych.

Towar

towar przedstawiony przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży

umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą, dotycząca Towaru.

Umowa o świadczenie Usług elektronicznych

umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawarta na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą, dotycząca Usług elektronicznych.

Usługi elektroniczne

usługa prowadzenia Konta świadczona drogą elektroniczną.

Zamówienie

oświadczenie woli składane za pośrednictwem formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep jest prowadzony przez Sprzedawcę.

2. Regulamin Sklepu określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta. 

3. Sprzedawca i Klient są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.

4. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem Umowy sprzedaży i Umowy o świadczenie  Usług elektronicznych, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

5. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

5.1. pocztą elektroniczną: edgestore@geotechnology.pl,

5.2. listownie na adres: ul. Złocienia 4, lok. 26, 01-168 Warszawa.

6.  W ramach Sklepu Sprzedawca:

6.1. świadczy Usługi elektroniczne,

6.2. prowadzi sprzedaż Towarów.

7. Świadczenia Usług elektronicznych oraz sprzedaż Towarów odbywa się 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem Okien serwisowych.

8. W celu zawarcia Umowy sprzedaży oraz Umowy o świadczenia Usług elektronicznych, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE 

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługi elektroniczne. 

2. Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie.

3. Klient może założyć Konto na etapie składania Zamówienia lub w każdym momencie, niezależnie od składania Zamówienia.

4. W celu założenia Konta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.

5. W celu Rejestracji, Klient powinien spełnić łącznie poniżej wskazane wymagania:

5.1. wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, 

5.2. zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego treść poprzez wybór odpowiedniego pola znajdującego się w formularzu rejestracyjnym i

5.3. ustalić indywidualne hasło do Konta Klienta i

5.4. przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniego pola znajdującego się w formularzu rejestracyjnym.

6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym zawierającą link aktywacyjny, w który należy kliknąć w celu potwierdzenia Rejestracji. Link aktywacyjny jest ważny przez okres wskazany w wiadomości e -mail. 

7. Z chwilą kliknięcia przez Klienta w link aktywacyjny, o którym mowa w ust. 6 powyżej między Klient a Sprzedawcą zawierana jest Umowa o świadczenie Usług elektronicznych. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient może Umowę o świadczenie Usług elektronicznych wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając Konto. Usunięcia Konta następuje poprzez funkcje w ramach Sklepu.

8. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem adresu e-mail lub loginu oraz utworzonego przez siebie hasła. Do jednego adres e- mail może być przypisane jedno Konto.

IV. UMOWA SPRZEDAŻY

1. W ramach Sklepu Klient w zakresie Towarów:

1.1 może zapoznać się z opisem oraz zdjęciami Towarów, 

1.2 złożyć Zamówienie.

2. Złożenie Zamówienia możliwe jest:

2.1. poprzez Konto,

2.2. jako Gość.

3. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu, w opisie Towaru, informuje Klienta o:

3.1. przewidywanej liczbie Dni Roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia,

3.2. przewidywanej liczbie Dni Roboczych Dostawy, 

3.3. wysokości opłat za Dostawę. 

4. Dostawa odbywa się na terenie Polski na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

5. Klient może wybrać następujące formy Dostawy: 

5.1. za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy, 

5.2. odbiór osobisty Towaru z magazynów Sprzedawcy, adresy magazynów są wskazane w formularzu Zamówienia.

6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta wskazaną podczas składania Zamówienia, dostarcza:

6.1. wraz z Towarem paragon albo fakturę obejmujące dostarczany Towar albo

6.2. fakturę w formie elektronicznej.

7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Klient powinien złożyć Zamówienie tj.:

7.1. dodać Towary do koszyka. Po dodaniu Towarów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka Towarów, w tym ich ewentualnego usunięcia lub dokonania zmiany. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia Zamówienia, klikając odpowiednie przyciski,  

7.2. wypełnić formularz Zamówienia dostępny w Sklepie, w tym wskazać metody Dostawy i płatności,

7.3. zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego treść poprzez wybór odpowiedniego pola znajdującego się w formularzu Zamówienia,

7.4. użyć przycisku na stronie Sklepu „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego.

8. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych w zakresie podejmowania zobowiązań określonych w Zamówieniu.

9. Zamówienie stanowi ofertę, a Sprzedawca prześle potwierdzenie na adres e-mail Klienta wskazany podczas rejestracji Konta lub w Zamówieniu przyjęcie do realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu do realizacji Zamówienia stanowi o przyjęciu oferty Klienta i dopiero z chwilą jego otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

10. W zakresie Towarów aktualnie niedostępnych w ramach Sklepu:

10.1. Klient nie jest uprawniony do złożenia Zamówienia,

10.2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w sprawie przyszłej dostępności Towarów i zawarcia umowy sprzedaży poza Sklepem. 

V.  FORMY PŁATNOŚCI 

1. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego Klient ma możliwość wyboru formy płatności wskazanych w ramach Sklepu i udostępnianych Klientowi, tj.:

1.1. przelew bankowy,

1.2. płatność z wykorzystaniem serwisu do płatności online obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę: przelew online, BLIK, karty płatnicze.

2. Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu przycisku finalizującego Zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności oraz wiadomość e-mail.

3. Wskazane w Sklepie ceny są cenami brutto, co oznacza, że uwzględniają podatek VAT. 

4. Do każdej Umowy sprzedaży wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który doręczany jest Klientowi zgodnie z Rozdziałem IV pkt 6 Regulaminu. 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta. W wypadku Towarów objętych gwarancją producenta informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu, na jaki została udzielona, jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronie internetowej Sklepu.  Sprzedawca nie udziela gwarancji. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. 

3. Klient po stwierdzeniu wady Towaru, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w sposób wskazany w Rozdziale II pkt 5 Regulaminu, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 

4. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Klient może wykupić poza Sklepem, w ramach odrębnej umowy usługę serwisową Towarów.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.  

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Klientów w ramach Sklepu ani za następstwa działań podjętych przez Klientów oraz osoby trzecie, w tym stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – KONSUMENT

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży oraz Umowy o świadczenie Usług elektronicznych w terminie 14 dni – w przypadku Umowy sprzedaży liczonych od dnia wydania Towaru, a w przypadku Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej od dnia zawarcia Umowy – bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt. 5, 8 i 10 poniżej. 

2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży oraz Umowy o świadczenie Usług elektronicznych, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. 

7. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. 

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca  zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

9. Konsument ponosi koszt zwrotu Towaru.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Klienta oraz osób działających w imieniu Klienta jest Sprzedawca. 

2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies oraz innych rozwiązań pamięci masowej znajdują się w Polityce prywatności udostępnionej w ramach Sklepu. 

IX. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to:

1.1. dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet (łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s) oraz

1.2. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz

1.3.  zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa. 

2. Sklep jest zoptymalizowany do działania na ekranach w rozdzielczościach mobilnych (min. 320px szerokości), tabletowych (min. 1024px szerokości) oraz stacjonarnych (technologia RWD). 

3. Klient jest uprawniony do skorzystania z pomocy technicznej Sprzedawcy w razie problemów dotyczących funkcjonowania Sklepu, wysyłając zapytanie na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w Rozdziale II pkt 5 ust. 5.1. Regulaminu. 

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od:

4.1. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

4.2. wykorzystywania Sklepu do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji charakterze komercyjnym,

4.3. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w ramach Sklepu,

4.4. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu,  

4.5. korzystania ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów,

4.6. wykorzystywania Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami,

4.7. naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Klientów.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta ust. 4 powyżej Sprzedawca może zablokować Konto, co nie ma wpływu na realizacje Zamówienia.

6. Z uwagi, iż Sklep jest udostępniane drogą elektroniczną Sprzedawca przedstawia informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem ze Sklepu:

6.1. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Klienta; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku. Malware to tylko termin ogólny, który odnosi się do natrętnego oprogramowania, w tym obejmującego: wirusy, robaki, konie trojańskie, ransomware, spyware, adware, scareware i inne szkodliwe programy, 

6.2. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania; e-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku; możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania Klienta w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli,

6.3. możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) – w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne, 

6.4. piractwo – termin używany przez piratów komputerowych do określenia oprogramowania, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane, 

6.5. sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci. Wykorzystuje się tu programy komputerowe wyspecjalizowane w odbieraniu i analizowaniu danych. Możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług, 

6.6. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez Klienta, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujące pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax, 

6.7. czynności kryptoanalizy, tj. odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.

X. REKLAMACJE

1. Reklamacje można zgłaszać Sprzedawcy w sposób wskazany w Rozdziale II pkt 5 Regulaminu. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 

2.1. nazwę lub odpowiednio imię i nazwisko osoby składającej reklamację, 

2.2. adres siedziby lub odpowiednio zamieszkania oraz adres e-mail osoby składającej reklamację, 

2.3. przedmiot reklamacji, 

2.4. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, 

2.5. oczekiwania Klienta wobec Sprzedawcy. 

3. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich wymaganych informacji wskazanych w ust. 2 powyżej Sprzedawca wyznaczy osobie reklamującej 7-dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego. 

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji Sprzedawca przesyła za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnie. 

4.1. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w takim postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

XI. POZASĄDOWE  SPOSOBY ROZPATRYWANIA DOCHODZENIA ROSZCZEŃ  

1. Konsument uprawniony jest do:

1.1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą – Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie jest właściwym podmiotem do prowadzenia postępowania,

1.2. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której  zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

1.3. skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji Regulaminu na stronie Sklepu. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji (o czym będzie informował w ramach Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), a także do zmiany cen Towarów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. 

3. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku gdy zmiany wprowadzone przez Sprzedawcę w Regulaminie dotyczą zmian porządkujących, zmian wynikających z nowelizacji lub wprowadzenia nowych przepisów prawnych, zmian technicznych, technologicznych i organizacyjnych w Sklepie lub zmian korzystnych dla Klienta albo wydania przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Sprzedawcę obowiązek określonej modyfikacji tej treści. 

4. W przypadkach innych niż wskazane w pkt. 3 powyżej Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu:   

4.1. poprzez żądanie usunięcia Konta albo 

4.2. wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług elektronicznych przez Klienta z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na  koniec miesiąca kalendarzowego.

5. W przypadku braku żądania, o którym mowa w pkt. 4 powyżej albo wypowiedzenia przyjmuje się, że Klient zaakceptował nowy Regulamin.

6. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia jego opublikowania w Sklepie, a Sprzedawca poinformuje Klienta o treści planowanej zmiany Regulaminu, w tym poprzez jednolitą treści Regulaminu po zmianach.

7. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia odpowiedniej Umowy. 

8. Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klienta na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów. 

10. Wszelkie spory wynikające lub związane ze Sklepem, w tym Umowy sprzedaży oraz Umowy o świadczenie Usług elektronicznych będą rozstrzygane przez sądy powszechne. 

11. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.

12. Aktualna wersja Regulaminu została przyjęta i obowiązuje od dnia 05.09.2022 r.

[Pobierz] Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)