Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO 

GEOTECHNOLOGY IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

z siedzibą w Warszawie

 

I. DEFINICJE

 1. Użyte w Polityce prywatności pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 
AdministratorGEOTECHNOLOGY IT GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złocienia 4, lok. 26, 01-168 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000898073, NIP 5272651872, REGON 14288112800000, kapitał zakładowy: 1 100 000,00 złotych. 
Cookiesdane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu.
Klientosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa świadczone są Usługi elektroniczne lub która składa Zamówienie. Klientem może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Kontoindywidulana dla Klienta funkcja Sklepu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie ze Sklepu po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
Polityka niniejsza Polityka prywatności.
Regulamin Regulamin sklepu internetowego Administratora dostępny pod adresem edgestore.pl.
RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Sesjaokres korzystania (wejścia) przez Użytkownika ze Sklepu.
Serwisy zewnętrzneserwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
SklepSklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem edgestore.pl
Technologiemechanizm przechowywania danych o Użytkowniku, tj. localStorage, sessionStorage, Local Storage Object, podobny do Cookies.
Urządzenieelektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta ze Sklepu.
Użytkownikkażda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep.

      2. W pozostałym zakresie użyte pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu jest Administrator.
 2. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
  1. pocztą elektroniczną: edgestore@geotechnology.pl
  2. listownie na adres: ul. Złocienia 4/26, 01-168 Warszawa.
 3. Polityka określa zasady:
  1. przetwarzania danych osobowych do celów świadczenia Usług elektronicznych i sprzedaży Towarów przez Administratora,
  2. zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych przy wykorzystaniu Cookies i Technologii w Urządzeniach.
 4. Administrator – jest administratorem w rozumieniu RODO w zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu.

 

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. W związku z działalnością Sklepu zbierane są następujące dane Użytkowników:
  1. dane zbierane automatycznie przy wykorzystaniu Cookies oraz Technologii
   1. podczas wizyty Użytkownika w Sklepie automatycznie są zbierane dane, w szczególności oznaczenia identyfikujące (login lub inne nadane przez operatora), adres IP, nazwa przeglądarki, system operacyjny, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze Sklepu i dostępnych w nim usług,
   2. przetwarzanie powyższych danych może, ale nie musi skutkować możliwością zidentyfikowania Użytkownika jako zidentyfikowanej osoby fizycznej,
   3. podstawy prawne w zakresie przetwarzania tych danych zostały szczegółowo wskazane w pkt. IV i V Polityki; 
  2. dane przetwarzane w związku z założeniem i korzystaniem z Konta oraz złożeniem Zamówienia

W Sklepie są przetwarzane dane przekazywane przez Użytkowników podczas:

 1. założenia i korzystania z Konta,
 2. złożenia Zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest:

 1. zawarcie i wykonanie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej oraz Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 2. wykonanie obowiązków prawnych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. w zakresie danych osobowych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. wykonanie Umowy o świadczenia Usług elektronicznych oraz Umowy sprzedaży w przypadku, gdy Użytkownik nie jest Klientem a osobą reprezentującą Klienta oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, podmioty świadczące usług księgowe, prawne, dostawcy usług IT i agencje marketingowe. Odbiorcy zapewniają odpowiednią ochronę danych Użytkowników – są podmiotami mającymi siedzibę na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku podmiotów mających siedzibę w USA – Administrator ma zawarte z nimi odpowiednie umowy. Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym na innej podstawie niż wskazana w zdaniu poprzedzającym.
 2. Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują następujące prawa: 
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
  2. prawo sprostowania swoich danych osobowych, 
  3. prawo usunięcia swoich danych osobowych, 
  4. prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
  5. prawo przeniesienia swoich danych osobowych, 
  6. prawo sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie fakultatywnych danych osobowych.
 3. Użytkownik może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez kontakt z Administratorem na adresy wskazane w pkt. II. ust. 2. Polityki. 
 4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy o świadczenie Usług elektronicznych lub odpowiednio Umowy sprzedaży pomiędzy Administratora a Użytkownikiem, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń przewidzianego przepisami prawa lub do czasu realizacji przysługujących Użytkownikowi uprawnień, o których mowa w pkt. 3 powyżej. Dane Użytkowników zbierane automatycznie przy wykorzystaniu Cookies oraz Technologii będą przetwarzane zgodnie z pkt. IV I V Polityki. 
 5. Użytkownik nie podlega decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na wpływa na Użytkownika. 
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest warunkiem zawarcia lub wykonywania Umowy o świadczenie Usług elektronicznych lub odpowiednio Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem lub Administratorem a Klientem.
 7. W zakresie w jakim dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – Administrator uzyskał dane osobowe Użytkownika w sposób automatyczny przez funkcjonalności Sklepu lub Administrator uzyskał je od Klienta.

 

IV. STOSOWANE COOKIES W SKLEPIE

Nazwa CookiesCzas przechowywania CookiesCel stosowania CookiesOdbiorcy danych/ Sklepy zewnętrzne
NIEZBĘDNE
wc_cart_hash_*

woocommerce_items_in cart

woocommerce_cart_hash

wp_woocommerce_session_*

exp*

cmplz_banner-status

WP_DATA_USER_1

woosw_key

woosw_key_ori

wc_fragments_096492c0ab6280ec8783951b9943b40b

woosw_data_L9NW1S

_grecaptcha

wordpress_test_cookie

wordpress_logged_in_*

wc_cart_created

wfwaf-authcookie*

sesja

sesja

1 dzień

sesja

365 dni

sesja

sesja

1 dzień

Prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania ze Sklepu oraz na poprawie funkcjonalności Sklepu.Nie dotyczy
STATYSTYCZNE
__utmz

__utma

6 miesięcy

Wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) poprzez odpowiedni wybór podczas pierwszej Sesji.

Przechowywanie użytych słów kluczowych i dostawcy wyszukiwania

Obliczanie dni i godzin do zakupu

Google Analytics
MARKETINGOWE
rc::c

rc::b

rc::a

sesja

sesja

Wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) poprzez odpowiedni wybór podczas pierwszej Sesji.

Filtrowanie żądań automatów

Google reCaptcha

 

V. STOSOWANE TECHNOLOGIE W SKLEPIE 

Nazwa TechnologiiCzas przechowywania Cel stosowania Technologii
NIEZBĘDNE
Local Storage ObjectpermanentniePrawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania ze Sklepu oraz na poprawie funkcjonalności Sklepu.
sessionStoragepodczas Sesji
LocalStoragebez limitu

 

VI. USTAWIENIA COOKIES I TECHNOLOGII W SKLEPIE

 1. Użytkownik podczas pierwszej Sesji w Sklepie jest uprawniony do dokonania wyboru Cookies i Technologii stosowanych w Sklepie. Niezbędne Cookies i Technologie zawsze są włączone. Użytkownik może zaakceptować wszystkie Cookies i Technologie lub wybrać Cookies i Technologie według swojego uznania:
  1. statystyczne,
  2. marketingowe.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych Cookies i Technologii. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę Cookies i Technologii. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory Cookies i Technologii. Efektem dokonania zmian, o których mowa powyżej może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu.
 3. Informacje o sposobie wyłączenia Cookies i Technologii w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępne są na stronach odpowiednich przeglądarek.
 4. Niedokonanie wyboru, o którym mowa ust. 1 powyżej oraz zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej, oznacza, że Cookies i Technologie będą umieszczone na Urządzeniu zgodnie z ustawieniami i wyborem Użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje na Urządzeniu i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Sklepu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu Cookies i Technologii.

 

VII. SERWISY ZEWNĘTRZNE

 1. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca się zapoznać.
 2. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać Cookies i Technologie na Urządzeniach: 
  1. Google LLC. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych przez Google LLC można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Mechanizmy składowania i odczytu Cookies oraz Technologii:
  1.  nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia. Przeniesienie na Urządzenie wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe;
  2. nie powodują zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym Urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.
 2. Cookies i Technologie wewnętrzne zastosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 3. Za bezpieczeństwo Cookies pochodzących od Serwisów zewnętrznych Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista Serwisów Zewnętrznych zamieszczona jest w pkt. VII. ust. 2 Polityki.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki w szczególności w przypadku gdy zmiany wprowadzone przez Administratora w Polityce dotyczą zmian porządkujących, zmian wynikających z nowelizacji lub wprowadzenia nowych przepisów prawnych, zmian technicznych, technologicznych i organizacyjnych w procesie świadczenia Usługi elektronicznej lub zmian korzystnych dla Użytkownika albo wydania przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Polityki albo nakładają na Administratora obowiązek określonej modyfikacji tej treści.
 2. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji zmian Polityki w Sklepie.
 3. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 12.09.2022 r.
 4. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z postanowień Polityki Użytkownik może skontaktować się z Administratorem na adresy wskazane w pkt. II. ust. 2. Polityki.